fb

Politika reklamacija

Ukoliko Korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti Provajderu reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte, u roku od 48 sati od prijema predračuna ili računa.Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu.Provajder može odobriti povraćaj novca za web hosting uslugu u slučaju da pružena usluga nije u skladu sa specifikacijama na sajtu i da Provajder ne može da otkloni nesaobraznost i ponudi Korisniku adekvatno rešenje. Povraćaj novca je moguć samo za web hosting uslugu, pod uslovom da je ispravan zahtev primljen u roku od 14 dana od aktivacije web hosting usluge.Povraćaj novca nije moguć za zakup virtuelnih i namenskih servera, SSL sertifikata i registraciju ili transfer domena. U slučaju obavljene registracije ili transfera domena, kao i nakon započete pripreme namenskog ili virtuelnog servera, povraćaj novca više nije moguć.U slučaju da Korisnik prilikom porudžbine pogrešno unese naziv domena, nakon prijema uplate i obavljene registracije poručenog naziva domena, nije moguće da se novac vrati, uplata prenese na registraciju drugog domena ili da se isti preimenuje.Provajder neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.

Politika reklamacija

Ukoliko Korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti Provajderu reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte, u roku od 48 sati od prijema predračuna ili računa.Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu.Provajder može odobriti povraćaj novca za web hosting uslugu u slučaju da pružena usluga nije u skladu sa specifikacijama na sajtu i da Provajder ne može da otkloni nesaobraznost i ponudi Korisniku adekvatno rešenje. Povraćaj novca je moguć samo za web hosting uslugu, pod uslovom da je ispravan zahtev primljen u roku od 14 dana od aktivacije web hosting usluge.Povraćaj novca nije moguć za zakup virtuelnih i namenskih servera, SSL sertifikata i registraciju ili transfer domena. U slučaju obavljene registracije ili transfera domena, kao i nakon započete pripreme namenskog ili virtuelnog servera, povraćaj novca više nije moguć.U slučaju da Korisnik prilikom porudžbine pogrešno unese naziv domena, nakon prijema uplate i obavljene registracije poručenog naziva domena, nije moguće da se novac vrati, uplata prenese na registraciju drugog domena ili da se isti preimenuje.Provajder neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.